amp templates

Ochrana osobních údajů

Podle platné legislativy uvádíme, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.
Nikdy je neposkytujeme nikomu, komu po nich nic není, nebojte se. Shromažďujeme je pouze pro účely výuky.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ 

1. Správce údajů a jeho kontaktní údaje


Jakub Šírek
Autoškola Šírek Kojetín
se sídlem Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město, 752 01
IČ: 876 72 413 

korespondenční adresa: Družstevní 383, Kojetín, Kojetín I-Město, 752 01

e-mail: info@autoskolasirek.cz
telefon: 774 995 919 

(dále jen „Správce“)

2. Důvod zpracování vašich osobních údajů


• Správce vykonává činnost provozování autoškoly. V rámci provozování autoškoly se jedná o zpracování osobních údajů podle zvláštního zákona, vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů, a je tedy nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje ve smyslu ustanovení článku 6, odst. 1, písmeno c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

• Na základě vyhlášky č. 167/2002 Sb., je provozovatel autoškoly povinen vést evidenci výuky a výcviku, konkrétně evidenční knihu, třídní knihu, evidenci o výcviku v řízení vozidla a průkaz žadatele o řidičské oprávnění. Vyhláška č. 167/2002 Sb. upravuje také vzor žádost o přijetí k výuce a výcviku.

• Na základě výše uvedeného je Správce povinen uchovávat vaše osobní údaje a data po dobu pěti let.

• Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jsou osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, RČ, číslo občanského a řidičského průkazu, tel. číslo), poskytnuté žadatelem v žádosti o přijetí k výuce a výcviku, zpracovány jen a pouze za účelem provádění výuky a výcviku k získání či vrácení řidičského oprávnění, ke zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a kondičních jízd. Výše uvedené údaje jsou užívány za účelem:

            -  Přijetí k výuce a výcviku – podání žádosti a posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, dle zákona č. 247/2000 Sb.

            - zaslání seznamu žadatelů (přihlášených k výuce a výcviku nebo zkoušce z odborné způsobilosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly č. 247/2000 Sb.

            - Vedení průkazné evidence o průběhu výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb., vyhláška 167/2002 Sb.

            - Uložení osobních údajů po dobu 5 let – vyhláška 167/2002 Sb. Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při zpracování osobních údajů postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy. Správce respektuje právo na ochranu osobních údajů, považuje ho za základní nástroj ochrany soukromí a jako základní lidské právo, vše ve smyslu ustanovení čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

3. Příjemci osobních údajů 


K osobním údajům mohou mít přístup i další osoby než jen Správce osobních údajů. Často mohou do osobních údajů nahlížet orgány veřejné moci, a to v rámci jim zákonem svěřené pravomoci – především při kontrolní a dozorové činnosti.

Takovými příjemci jsou zejména zkušební komisaři v rámci složení závěrečné zkoušky v rámci výcviku v řízení motorových vozidel. Dále může docházet k případům, kdy za účelem zajištění nezbytných vnitřních organizačních procesů Správce je nezbytné využít služeb externího subjektu. Jedná se např. o poskytovatele stravovacího systémů, zpracovatele účetních služeb, využívání služeb externího poskytovatele IT služeb.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Žadatel má právo požádat o výmaz osobních údajů, být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o něm má, vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, přenést své údaje od správce k třetímu subjektu a aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu.


V Kojetíně 10. 5. 2019

PŘIPRAVENI NA ŘIDIČÁK?

Pojďte se naučit řídit. Kurzy otevíráme každý měsíc!